Logo Malé Hliny

Podmienky spracúvania osobných údajov – ATOPS development s. r. o.

ATOPS Development s.r.o., so  sídlom:  Mlynské Nivy 48,  821 09 Bratislava,  IČO:  46 911 880,  spoločnosť zapísaná  v obchodnom  registri  Okresného  súdu  Bratislava  I,  v Oddiele:  Sro,  vo vložke  č.  85615/B (ďalej  len „prevádzkovateľ“)  garantuje  bezpečnosť  a  ochranu zverených  osobných  údajov  v  plnom  súlade  s nariadením  Európskeho  parlamentu  a Rady  č.  (EÚ)  2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so  zákonom  č.  18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších zmien. Za účelom informovania  klientov (ďalej len „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „PSOÚ“).

Dotknutá osoba svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že sa s týmito PSOÚ oboznámila, pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu týchto PSOÚ.

1. OSOBNÉ ÚDAJE.

Prevádzkovateľ   je   poskytovateľom   podľa predmetov podnikania zapísaných v Obchodnom registri.

1.1 PRÁVNY  ZÁKLAD.

Za  účelom  podnikateľskej činnosti musí  a je oprávnený   spracúvať   osobné   údaje   klientov..   Právnym   základom   spracúvania   je   pritom nevyhnutnosť    na plnenie    zmluvných    povinností na    základe    zmluvy    uzatvorenej    medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),

1.2 ÚČELY. 

Účelmi  spracúvania  osobných  údajov  dotknutých  osôb  sú  najmä  riadne  poskytovanie služieb pri  podnikateľskej činnosti,  vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa  voči  zdravotným  poisťovniam, evidencia  klientov  a komunikácia  s klientmi. Účelom   spracúvania   osobných   údajov   dotknutej   osoby   na   základe   oprávneného   záujmu prevádzkovateľa je ponúkanie ďalších služieb dotknutej osobe.

1.3 NEVYHNUTNOSŤ.

Poskytnutie   osobných   údajov dotknutou   osobou je   dobrovoľné,   je   však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 1.2 týchto PSOÚ. V prípade podnikateľskej a obchodnej činnosti uchovávať osobné údaje podľa týchto PSOÚ a dotknutá osoba už bežne nemá právo na ich vymazanie a likvidáciu.

1.4 KATEGÓRIE  ÚDAJOV.

Osobnými  údajmi,  ktoré prevádzkovateľ  o dotknutej  osobe  spracúva,  sú najmä:

1.4.1

Bežné   osobné   údaje,   napr. titul,   meno,   priezvisko,   adresa  trvalého   pobytu,   dátum narodenia, rodné číslo. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.

1.4.2

Obchodné identifikačné údaje, čísla bankových účtov, sídla spoločností, telefonické kontakty, obrazové záznamy. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.

1.5 OPRÁVNENÉ  ZÁUJMY.

Oprávneným  záujmom  prevádzkovateľa  na  spracúvaní  osobných  údajov dotknutej osoby je najmä skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti klientov a ponúkanie ďalších služieb  klientom. Na  základe  poskytnutých  údajov  prevádzkovateľ  nebude  automatizovaným  spôsobom  prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu.

1.6 SPRÁVNOSŤ. 

Poskytnutím  osobných  údajov dotknutá  osoba vyhlasuje,  že  poskytnuté  údaje  sú správne,  pravdivé  a aktuálne, v  opačnom  prípade  zodpovedá  za prípadnú  škodu, ktorú  uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Dotknutá osoba je   povinná nahlásiť   prevádzkovateľovi   akúkoľvek   zmenu  svojich   poskytnutých osobných údajov.

1.7 TRVANIE SPRACÚVANIA.

 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

1.7.1

Na  účely  podnikateľskej činnosti, počas celej doby trvania  obchodných vzťahov, zmluvných vzťahov, plánovanie a výroba projektov a  inej podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

1.7.2

Na  účely  kontaktovania  dotknutej  osoby  s pripomienkami  a ponukami  po  dobu najviac  5 rokov  od  posledného  poskytnutia  služby,  vždy  však  len  do  doručenia  námietky  dotknutej osoby.

1.8 PRENOS ÚDAJOV.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej  moci  v nevyhnutnom  rozsahu,  ak  to  vyžaduje  všeobecne  záväzný  právny  predpis.

1.9 ZODPOVEDNÁ  OSOBA.

 Prevádzkovateľ vyhlasuje,  že  neustanovil  v zmysle  článku  37  GDPR zodpovednú osobu.

2. INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako dotknutá  osoba máte  najmä  právo  na  základe  písomnej  alebo  e-mailovej  žiadosti  adresovanej prevádzkovateľovi  (na  adresu sídla  prevádzkovateľa  alebo  na  e-mailovú  adresu  požadovať:

-potvrdenie,  či  sú  alebo  nie  sú  osobné  údaje  o  Vás  spracúvané,  prístup k  Vašim  osobným  údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

-obmedzenie  spracúvania  Vašich  osobných  údajov,  najmä  ak  sú  nesprávne alebo  ak  sa  spracúvali nezákonne,

-vymazanie  Vašich  osobných  údajov,  najmä  ak  pominul  účel  ich  spracúvania alebo ak  sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,

-výpis Vašich  osobných  údajov  v štruktúrovanej  a strojovo  čitateľnej  podobe,  a ich  prenesenie inému prevádzkovateľovi,  pokiaľ  je  to  technicky  možné  a nie  je  to  v rozpore  so  všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

Spracúvanie  osobných  údajov sa nevykonáva  na  základe  Vášho  súhlasu,  máte preto právo  písomným oznámením    alebo    e-mailom (na    adresu sídla    prevádzkovateľa    alebo    na    e-mailovú    adresu) namietať  proti  spracúvaniu na  účely  marketingu a pravidelnej  komunikácie. Váš nesúhlas s ďalšou komunikáciou, ktorá nie je potrebná pri výkone podnikateľskej činnosti alebo plnení podľa obchodných zmlúv, môžete tiež vyjadriť prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu zaslaného prevádzkovateľom. Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 3. Tieto PSOÚ nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018

INFORMÁCIA O POUŽÍVANÍ COOKIES

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).

NEVYHNUTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu,
– zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.

FUNKČNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
– zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
– zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
– podporu „live chat‟.

VÝKONNOSTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite,
– zvýšenie spokojnosti užívateľa.

ANALYTICKÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– hlavne trackovací nástroj google analytics, pre sledovanie návštevnosti a optimalizáciu obsahu pre užívateľov v spojení so zlepšením užívateľskej interakcie
– zvýšenie spokojnosti užívateľa.

MARKETINGOVÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– marketingové a remarketingové aktivity, teda Google remarketing tool, Google tag manager a facebook remarketingové nástroje, pre zobrazovanie relevantných reklám užívateľa
– zvýšenie spokojnosti užívateľa so zobrazovanou reklamou.

Používanie cookies


Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Concinnity s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

VIAC INFORMÁCIÍ O NASTAVENÍ VÁŠHO PRHLIADAČA MÔŽETE NÁJSŤ NA TÝCHTO STRÁNKACH:

Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Edge

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Aké súbory cookies používame na našej stránke?

Názov CookieOznačenieTrvanieCharakterPopis
cookielawinfo-checkbox-necessaryNevyhnutné11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-functionalfunkčné11 mesiacovnevyhnutnéSúbor cookie je nastavený na základe súhlasu so súbormi cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-performanceVýkonnostné11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkonnostné“.
cookielawinfo-checkbox-analyticsAnalytické11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Analytické“.
viewed_cookie_policyNevyhnutné11 mesiacovnevyhnutnéSúbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.
NázovDĺžka trvaniaÚčel
_ga2 rokyGoogle Analytics – Tento súbor cookie slúži na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne generovaného čísla ako identifikátor klienta.
_gid24 hodínGoogle Analytics – Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie používateľov.
_gat1 minútaGoogle Analytics – Tento súbor cookie neukladá žiadne informácie o používateľovi, len sa používa na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať v službe doubleclick.net.
_utma2 rokyGoogle Analytics – Uchováva počet návštev pre každého jenotlivého návštevníka. Prvá návšteva, posledná a predposledná. Je používaný napríklad pre rozlíšenie nových a vracajúcich sa návštevníkov.
cookieconsent_status1 rokOdsúhlasenie o používaní cookies

V prípade, že chcete anonymizovať svoje údaje posielané do Google Analytics, môžete využiť možnosť Google Analytics Opt-Out